Search
Generic filters

Selmi Chocolate Tank 400

 تانک ذوب و ذخیره شکلات TANK 400 Continuous Chocolate Mixer & Melter مدل جدید! طراحی بهینه شده ، با دهانه بزرگ در قسمت بالا که باعث می شود مخزن کاملاً قابل دسترس و قابل تمیز کردن باشد. جهت تخلیه شکلات، این امکان وجود دارد که دهانه توزیع شکلات در سمت راست یا چپ...

Selmi Chocolate Tank 200

 تانک ذوب و ذخیره شکلات مداوم TANK 200 Continuous Chocolate Mixer & Melter مدل جدید! طراحی بهینه شده ، با دهانه بزرگ در قسمت بالا که باعث می شود مخزن کاملاً قابل دسترس و قابل تمیز کردن باشد. جهت تخلیه شکلات، این امکان وجود دارد که دهانه توزیع شکلات در سمت راست یا...